Polityka prywatności

1. Administratorem Twoich danych osobowych zawartych na stronie internetowej nowa.anamija.pl jest Soteria AnaMija sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Pl. Kopernika 13, 45-040 Opole. Numer KRS/NIP: 0000767621/7543206057, tel.: 730 718 718.

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, można się z nim skontaktować mailowo: iod@anamija.pl.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6, ust. 1, lit. c RODO), zapewnienia ochrony zdrowotnej (art. 9, ust. 2, lit. h RODO), ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6, ust. 1, lit. f RODO), w przypadku zawarcia umowy dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do jej wykonania (art. 6, ust. 1, lit. b RODO).

4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, z którymi współpracujemy oraz organy do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Twoje dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne, czyli jedynie przez okres wyznaczony właściwymi przepisami lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z nimi.

7. W zakresie danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane są przetwarzane, uzyskania informacji o celach, zakresie, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych oraz przysługujących prawach),
  • prawo do otrzymania kopii danych (w formie elektronicznej),
  • prawo do sprostowania danych (które są nieprawidłowe),
  • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeżeli dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub spełniony jest jeden z warunków ujętych w art. 17 oraz 18 RODO),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy ich podanie jest dobrowolne, jednak odnowa wiąże się z niemożliwością wykonania umowy.

9. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi organu nadrzędnego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Administrator danych nie stosuje profilowania i nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i pracowników przed nieuprawnionym dostępem do nich, podejmuje więc organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa. Administrator może powierzać innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych (ujęte w formie pisemnej umowy).